ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย ชิงรางวัล 100,000 บาท

  Share
  avatar
  pencildandy
  Rank : Master
  Rank : Master

  Posts : 2194
  Joined : 15/10/2008

  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย ชิงรางวัล 100,000 บาท

  ตั้งหัวข้อ by pencildandy on Tue Mar 02, 2010 5:28 pm

  น้องเล็ก D60 สู้ตาย


  โครงการ งานประกวดภาพถ่าย “ ดุจดั่งภาพฝันจันทบูร ”

  เพื่อ ให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจการการท่อง เที่ยวใน จังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ 2553 และเพื่อให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในยุทธศาสตร์ ด้านกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ให้มีการพัฒนาความพร้อมของจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของจังหวัด จันทบุรีโดยมุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยม ของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาเที่ยวและถ่ายภาพดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหาร การจัดการด้านการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ สูงสุดในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นการท่องเที่ยวและ เศรษฐกิจการจัดงานประกวดภาพถ่าย จะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งการพัฒนา ให้มีการบริการและเกิดภาพลักษณ์ ที่ดีของจังหวัดจันทบุรีอันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด จันทบุรีอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2553 จะทำให้เกิดการขับเคลื่อน ของระบบเศรษฐกิจภายใน จังหวัดจันทบุรี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบและรู้จัก จังหวัดจันทบุรีมากขึ้นด้วย

  เป้าหมาย
  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีประสบผลสำเร็จ
  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “ดุจดั่งภาพฝันจันทบูร” ประสบผลสำเร็จ
  เพื่อให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวมีปริมาณมากขึ้น  เงื่อนไขการประกวดภาพถ่าย
  ดุจดั่งภาพฝันจันทบูร  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
  ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ
  กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
  1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิตพอเพียง ชุมชน เกษตรวิถีไทย สวนผลไม้ สัตว์ต่างๆ เชิงเขา ที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทุกแนวของภาพที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความสวยงาม การรักษ์โลก ความเป็นอยู่ในเวลาและมุมมอง ต่างๆ ของชาวจังหวัดจันทบุรี ภายในจังหวัดจันทบุรี
  2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ ขนาดภาพด้านกว้าง 12 นิ้ว ด้านยาว 18 นิ้ว ถ่ายจากกล้องฟิล์ม สามารถอัดขยายจากต้นฉบับที่เป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ฟิล์มสไลด์ หรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดไม่ต่ำ กว่า 6 ล้านพิกเซล โดยผู้ส่งเข้าประกวดห้ามตัดต่อภาพ แต่สามารถตกแต่งภาพได้บ้าง โดยไม่ผิดไปจากความเป็นจริง
  3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องติดบนการ์ดแข็งสีดำ กำหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมคำบรรยาย ใต้ภาพ ด้านหลังระบุ ชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ ระบุที่อยู่ตามกฎหมายที่ตรวจสอบได้ เพื่อยืนยันความถูกต้อง หรือที่อยู่ ที่ติดต่อได้โดยสะดวกและสถานที่ถ่ายภาพ ชื่อภาพ รูปแบบการถ่ายภาพและลักษณะของภาพ
  4. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องลงทะเบียนสมัครพร้อมส่งภาพถ่าย ฟิล์ม หรือไฟล์ต้นฉบับ บันทึกลงแผ่น CD-R เป็น JPEG file จำนวนหนึ่งภาพต่อหนึ่งแผ่น
  5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางไปรษณีย์ ต้องไม่กระทำผิดเงื่อนไขข้างต้นและจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ
  6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทำผิดเงื่อนไข ข้างต้น ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว กลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัล
  7. คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่ สุด
  8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดคนหนึ่ง มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้หลายรางวัล ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นเงินสด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ
  9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยสงวน สิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้จัดการประกวดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด คงมีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 มีสิทธิ์ในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลง ให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
  10. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้า ประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว กลับคืน
  11. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่าย ดุจดั่งภาพฝันจันทบูร ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด  รางวัลประกวดภาพถ่าย “ ดุจดั่งภาพฝันจันทบูร ”


  รางวัลชนะเลิศ
  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล เงินสด 100,000 บาท
  พร้อมถ้วยรางวัลฯ

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล เงินสด 50,000บาท
  พร้อมถ้วยรางวัลจาก นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  รางวัลรองชนะเลิศ
  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล เงินสด 30.000 บาท
  พร้อมถ้วยรางวัลจาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  รางวัลชมเชย
  จำนวน 25 รางวัล เงินรางวัล เงินสด 3,000 บาท
  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากประธานฯ และคณะกรรมการการจัดงาน

  กำหนดการงานประกวดภาพถ่าย “ ดุจดั่งภาพฝันจันทบูร ”

  1. ลงทะเบียนสมัคร และส่งภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2553 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีผู้สมัครทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ

  2. ตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

  3. ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต์ http://janthaburi.excise.go.th/ และบอร์ดหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

  4. มอบรางวัล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม มณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  ติดต่อสอบถามโครงการ งานประกวดภาพถ่าย “ ดุจดั่งภาพฝันจันทบูร ”

  สอบ ถามรายข้อมูลและส่งภาพได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-311102 (สามารถ Download ใบสมัครฯ และเงื่อนไขการประกวด ได้จาก เว็บไซต์ http://janthaburi.excise.go.th/ ) หรือสอบถามได้ที่

  1. คุณญาณินท์ อมาตยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 081-2800354
  2. คุณชัชวาลย์ โตสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 086-0865627
  3. คุณสิทธิศักดิ์ ศรีเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 086-1508496

  Download ใบสมัคร http://janthaburi.excise.go.th/pictu.../project01.pdf


  ที่มา http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=163325
  avatar
  Soulphobia
  Rank : VIP+
  Rank : VIP+

  Posts : 305
  From : ลาดมะพร้าว 112
  Joined : 30/05/2009

  Re: ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย ชิงรางวัล 100,000 บาท

  ตั้งหัวข้อ by Soulphobia on Wed Mar 03, 2010 9:24 pm

  ขอบคุณที่เอาข่าวดีๆ มาแบ่งปันคร้าบ Smile

   เวลาขณะนี้ Tue Apr 24, 2018 4:20 am